STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

Zawiera zmiany zatwierdzone przez Zjazd Delegatów Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
Uchwałą Nr 1/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku
oraz Uchwałą nr 4/2012 z dnia 03 lipca 2012 roku

ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CEL ZWIĄZKU

§1

 1. Związek nosi nazwę: „Regionalny Związek Rewizyjny
  Spółdzielczości Mieszkaniowej”.
 2. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§2

 1. Celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom
  – członkom Związku oraz spółdzielniom współpracującym pomocy w ich działalności statutowej.
 2. Spółdzielnią współpracującą w rozumieniu statutu jest spółdzielnia mieszkaniowa, która złożyła pisemną deklarację o współdziałaniu ze Związkiem i wnosi opłaty kwartalne w wysokości składek w części dotyczącej działalności organizacyjnej Związku. Związek prowadzi odrębny rejestr spółdzielni współpracujących; zaprzestanie wnoszenia opłat kwartalnych powoduje wykreślenie z rejestru.
 3. Odpłatność za usługi świadczone przez Związek na rzecz spółdzielni
  współpracujących, jest równa odpłatności za te usługi świadczone
  na rzecz członków Związku, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Odpłatność za lustracje wykonane przez Związek na zlecenie spółdzielni współpracujących zostanie określona odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Związku.

§3

1. Przedmiotem działania Związku jest:

 1. Przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni w oparciu
  o kryteria legalności, gospodarności i rzetelności.
 2. Przeprowadzanie lustracji spółdzielni nie zrzeszonych
 3. Prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej w zakresie:
  • doradztwa prawnego i pomocy prawnej
  • doradztwa ekonomicznego i finansowego
  • doradztwa w zakresie rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych oraz form i metod zarządzania spółdzielnią
 4. Badanie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej
 6. Reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i za granicą
 7. Inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§4

 1. Zrzeszanie w Związku jest dobrowolne.
 2. Członkami Związku mogą być spółdzielnie mieszkaniowe.

§5

 1. Członkostwo w Związku powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonych przez spółdzielnię przystępującą pisemnej deklaracji. Spółdzielnie – założyciele stają się członkami Związku z dniem jego zarejestrowania.
 2. Do deklaracji spółdzielnia przystępująca załącza uchwałę walnego zgromadzenia o przystąpieniu spółdzielni do Związku oraz odpis zarejestrowanego statutu.
 3. Uchwałą w sprawie przyjęcia członka powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, Zarząd Związku zawiadamia na piśmie zainteresowaną spółdzielnię w ciągu miesiąca od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 4. W razie nie przyjęcia spółdzielni na członka Związku, bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad 3 miesiące od złożenia deklaracji, zainteresowanej spółdzielni przysługuje, w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia lub upływu terminu, w którym powinno nastąpić przyjęcie, prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej Związku. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech miesięcy od daty jej złożenia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§6

Członkowie Związku mają prawo:

 1. Brać udział przez swoich delegatów w obradach Zjazdu Delegatów.
 2. Uczestniczyć w wyborach do organów Związku oraz ocenie jej działalności.
 3. Korzystać z prowadzonej przez Związek działalności statutowej na zasadach określonych przez Zjazd Delegatów.
 4. żądać przeprowadzenia dodatkowej lustracji działalności spółdzielni; wysokość opłaty za dodatkową lustrację określi Zarząd.
 5. Zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Związku.

§7

Do obowiązków członka Związku należy:

 1. Wniesienie wpisowego.
 2. Wpłacanie składek na wykonanie zadań Związku.
 3. Przestrzeganie postanowień statutu Związku oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej w sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku.
 4. Poddanie się lustracjom przeprowadzanym przez lustratorów Związku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy „Prawo spółdzielcze”.
 5. Zawiadomienie Związku o zmianie statutu spółdzielni.

§8

Członkostwo Związku ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia spółdzielni ze Związku w trybie określonym w § 9 statutu.
 2. Wykluczenia spółdzielni z przyczyn określonych w § 10 statutu.
 3. Wykreślenia z rejestru członków, jeżeli z przyczyn nie zawinionych przez siebie, spółdzielnia nie wykonuje swoich obowiązków statutowych.
 4. Skreślenia z rejestru członków w przypadku wykreślenia spółdzielni z rejestru sądowego.

§9

Spółdzielnia może wystąpić ze Związku na koniec danego roku
kalendarzowego za uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Do wypowiedzenia spółdzielnia obowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.

§10

Spółdzielnia może być wykluczona ze Związku uchwałą Rady
Nadzorczej z powodu:

 1. Rażącego naruszenia prawa, postanowień statutu Związku bądź uchwał organów Związku, o których mowa w § 7 pkt 3.
 2. Działania na szkodę Związku.

§11

 1. Spółdzielni wykluczonej lub wykreślonej z rejestru członków przysługuje prawo pisemnego odwołania do najbliższego Zjazdu Delegatów Związku, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Spółdzielnia dobrowolnie występująca ze Związku lub wykreślona
  z rejestru członków może być ponownie przyjęta do Związku.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§12

1. Majątek Związku składa się z :

 • Wpłat z tytułu wpisowego i składek
 • Darowizn osób prawnych i fizycznych
 • Pozostałych przychodów.

§13

Związek tworzy następujące fundusze własne:

 1. Fundusz zasobowy powstający z wpłat wpisowego oraz członków, darowizn, nadwyżki między pobranymi składkami a kosztami utrzymania Związku oraz z dochodów uzyskanych z innych źródeł.
 2. Fundusze specjalne, których źródło tworzenia i zasady gospodarowania określają uchwały Zjazdu Delegatów oraz obowiązujące przepisy prawne.

§14

Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi wpisowe w wysokości 300,00 zł. Wpisowe powinno być wpłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia Zarządu Związku o przyjęciu w poczet członków.

§15

Wysokość składki na wykonanie statutowych zadań Związku ustala Rada Nadzorcza, kierując się zasadami określonymi przez Ministra Finansów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§16

Organami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie zwane dalej Zjazdem Delegatów.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.

1. Walne Zgromadzenie zwane dalej Zjazdem Delegatów.

§17

1. Najwyższym organem Związku jest Zjazd Delegatów. Do właściwości
Zjazdu Delegatów należy:

 • Uchwalanie kierunków rozwoju statutowej działalności Związku
 • Rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Związku
 • Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie
 • Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich
 • Podejmowanie uchwal w sprawie połączenia się i podziału Związku oraz jego likwidacji
 • Uchwalanie zmian statutu
 • Określenie źródeł i przeznaczenia funduszy specjalnych oraz ich zagospodarowanie
 • Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Związek może zaciągnąć
 • Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Zjazdu Delegatów
 • Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 • Wybór Rady Nadzorczej w tym jej Przewodniczącego w sposób określony w ust. 2

2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Zjazd spośród
delegatów w następujący sposób:

 • Kandydatów do Rady Nadzorczej proponują zespoły terytorialne spółdzielni zrzeszonych w Związku zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 10) w ilości nie mniejszej jak jeden kandydat z każdego zespołu z zastrzeleniem pkt 3)
 • Dla wyłonienia kandydata (kandydatów) z poszczególnych zespołów Przewodniczący Zjazdu ustala miejsca spotkania zespołów
 • Kandydata (kandydatów) na Przewodniczącego Rady zgłaszają uczestnicy na ogólnym forum Zjazdu
 • Komisja skrutacyjna umieszcza na kartach wyborczych nazwiska kandydatów z podziałem na Przewodniczącego Rady oraz poszczególne zespoły terytorialne
 • W przypadku umieszczenia na karcie wyborczej z podziałem, o którym mowa w pkt 4) jednego kandydata na Przewodniczącego Rady lub w ramach danego zespołu
  osoba ta otrzymuje mandat w przypadku uzyskania co najmniej 50% głosów
 • W przypadku umieszczenia na karcie z podziałem, o którym mowa w pkt 4) więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego Rady lub w ramach danego zespołu
  mandat otrzymuje osoba, która uzyskała największą ilość głosów
 • W przypadku uzyskania równej ilości głosów Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie uzupełniające

§18

 1. Członkowie Związku biorą udział w Zjeździe Delegatów przez swych delegatów wybranych przez swe walne zgromadzenie (Zebranie przedstawicieli członków)
 2. Wybrany delegat bierze udział w Zjeździe Delegatów osobiście z prawem jednego głosu
 3. Kadencja delegata trwa cztery lata
 4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek: rezygnacji, ustania członkostwa w spółdzielni lub odwołania przez spółdzielnię, którą reprezentował delegat, śmierci delegata.
  W takich przypadkach spółdzielnia ma prawo dokonać wyboru nowego
  delegata w trybie określonym w § 18 ust. 1 statutu

§19

 1. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku, zawiadamiając o tym na 16
  dni przed terminem pisemnie członków Związku oraz Krajową Radę
  Spółdzielczą. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu,
  miejsca i porządku obrad Zjazdu Delegatów
 2. Zwołany w ten sposób Zjazd Delegatów jest zdolny do
  podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę delegatów
  obecnych na Zjeździe.
 3. Skreśla się.

§ 20

 1. Z ważnych powodów Zarząd Związku może zwołać w każdym czasie Zjazd Delegatów. Ponadto Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Zarząd Związku na żądanie Rady Nadzorczej Związku lub 1/10 ogółu członków Związku. Wniosek o zwołanie w tym trybie Zjazdu Delegatów powinien określać cel i zawierać uzasadnienie jego zwołania. Zjazd taki powinien odbyć się najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia żądania
 2. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu Delegatów mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zjazdu. Wnioski w tej sprawie powinny być zgłoszone Zarządowi na piśmie na cztery tygodnie przed terminem Zjazdu

§21

Uchwały na Zjeździe Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Związku, w terminie i w sposób
określony w statucie.

§ 22

 1. Zjazd Delegatów otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę jej przedstawiciel. Delegaci dokonują wyboru Prezydium Zjazdu w składzie:
  • Przewodniczący obrad
  • Sekretarz
  • 1 asesor
   i przyjmują szczegółowy porządek obrad. Tak ukonstytuowanePrezydium kieruje obradami Zjazdu Delegatów.
 2. Zjazd Delegatów może skreślić z porządku obrad poszczególnesprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Zjazdu,a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
 3. Delegaci obecni na Zjeździe wybierają ze swego grona:
  • 1) 3 osobową komisję skrutacyjno-mandatową, której zadaniem jest:
   • sprawdzenie czy listy obecności delegatów są kompletne
   • zbadanie ważności ich mandatów
   • dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Zjazdu obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników Przewodniczącemu Zjazdu
   • wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania
  • 2) 3 osobową komisję uchwał i wniosków dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i projektów uchwał w celu przedłożenia ich Zjazdowi
  • 3) Inne komisje w razie potrzeby
 4. Każda komisja sporządza protokół ze swej działalności, który podpisany przez przewodniczącego i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Zjazdu.
 5. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio na obradach Zjazdu.
 6. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zjazdu otwiera dyskusję udzielając delegatom głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzana nad kilku punktami porządku obrad łącznie.
 7. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
 8. Po wyczerpaniu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad, Przewodniczący Zjazdu udziela głosu przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków, który referuje i uzasadnia wnioski i projekty uchwał.
 9. Przedstawione projekty Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie jawne.
 10. Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga Prezydium Zjazdu Delegatów zgodnie z ustawą i statutem oraz przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 11. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Zjazdu ogłasza zamknięcie Zjazdu Delegatów.
 12. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący oraz Sekretarz Zjazdu.

2. Rada Nadzorcza.

§ 23

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i stanowienia
 2. Do zakresu działania Rady należy:
  • 1) Uchwalanie planów finansowych i programów działalności
   społecznej i kulturalnej Związku
  • 2) Nadzór i kontrola działalności Związku poprzez:
   • a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań
    finansowych,
   • b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Związek
    jego zadań ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania
    przez Związek praw jego członków,
   • c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez
    Zarząd wniosków organów Związku i jego członków.
  • 3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia
   nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki
   organizacyjnej
  • 4) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich
  • 5) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku
  • 6) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
  • 7) Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
  • 8) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu lub dokonywanie przez Związek w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach; do reprezentowania Związku wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych
  • 9) Uchwalanie rocznych planów lustracji
  • 10) Podział spółdzielni zrzeszonych w Związku na 6 zespołów terytorialnych.
  • 11) Wybór i odwołanie członków Zarządu
  • 12) Uchwalanie Regulaminu Zarządu.

§ 24

 1. Rada Nadzorcza składająca się z 7 członków wybranych spośród delegatów w sposób określony w § 17 ust. 2 wybiera ze swego grona Sekretarza Rady.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata, od Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru, do Walnego Zgromadzenia odbytego po 4 latach.
 3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1. a) zrzeczenia się mandatu
  2. b) odwołania delegata będącego członkiem Rady Nadzorczej
  3. c) utraty członkostwa w Związku spółdzielni, którą członek Rady reprezentuje.
 4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższy
  Zjazd Delegatów dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji
  Rady Nadzorczej.
 5. Sekretarz Rady w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady
  pełni funkcję przewodniczącego Rady.

§ 25

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 razy w roku,
  w miejscu i czasie określonym przez Prezydium Rady.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Rada Nadzorcza w zależności od potrzeb może powołać stałe lub czasowe zespoły, jako organ wewnętrzny Rady, określając ich cele i zadania.

§ 26

Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa
regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zjazd Delegatów Związku.

3. Zarząd.

§ 27

Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa statutu oraz zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwalonych przez Zjazd Delegatów programów działalności
  Związku i wykonywanie innych uchwał Zjazdu oraz Rady Nadzorczej.
 2. Podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych w ramach rocznego
  planu Związku.
 3. Organizowanie wykonywania rewizyjnych funkcji Związku oraz innych
  statutowych zadań wobec zrzeszonych spółdzielń.
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz
  projektu planu Związku.
 5. Zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady
  Nadzorczej.
 6. Przygotowywanie i zwoływanie Zjazdu Delegatów.
 7.  Administrowanie majątkiem Związku.
 8. Występowanie w imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych.
 9. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu Delegatów.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.
 11. Ustalanie wysokości wynagrodzenia pracownikom biura.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 2 lub 3 członków, w tym prezesa.
 2. Prezesa wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Wiceprezesów wybiera Rada Nadzorcza na wniosek prezesa, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 29

Oświadczenia woli za Związek składają przynajmniej 2 członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenia na piśmie w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swe podpisy.

§ 30

Zarząd bierze udział w Zjeździe Delegatów oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej i przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.

§31

Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ V

LUSTRACJA

§ 43

Związek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem członków, przeprowadza lustrację każdej spółdzielni na zasadach i w trybie określonym w prawie spółdzielczym.

Na wniosek spółdzielni lustracja może być przeprowadzona w każdym
czasie.

§ 44

Celem lustracji jest badanie legalności, rzetelności i gospodarności działania spółdzielni. Lustracja może obejmować całość działalności spółdzielni, niektóre jej zakresy lub określone zagadnienia.

§ 45

Lustrację przeprowadza osoba wyznaczona przez Zarząd Związku, posiadająca uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 46

Zasady przeprowadzania lustracji oraz zakres obowiązków i uprawnień lustratorów określają przepisy ustawy Prawo spółdzielcze oraz uchwały Rady Nadzorczej Związku.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY I TRYB WYZNACZANIA LUSTRATORÓW

§ 47

 1. Lustratora do przeprowadzenia lustracji danej spółdzielni wyznacza
  Zarząd Związku lub osoba przez Zarząd upoważniona, na podstawie
  sporządzonego planu lustracji na dany rok, a zatwierdzonego przez
  Radę Nadzorczą.
  Lustrator powinien legitymować się pisemnym upoważnieniem do
  przeprowadzenia lustracji w danej spółdzielni. Upoważnienie powinno
  określać czas trwania lustracji, nazwisko i imię lustratora oraz numer
  jego uprawnień lustracyjnych.
 2.  Lustratorzy są podzieleni na spółdzielnie terytorialnie, możliwie
  najbliżej swego miejsca zamieszkania.

 

 • 3a) Lustrator nie może przeprowadzać lustracji spółdzielni, w której był
  zatrudniony przez ostatnie dziesięć lat lub pełnił funkcje członka
  organu samorządowego tej spółdzielni, a także jeśli jest
  współmałżonkiem, względnie krewnym w linii prostej pracownika
  zajmującego kierownicze stanowisko w spółdzielni, a także jest
  członkiem tej spółdzielni
 • 3b) O okolicznościach, o których mowa w ust. 3a) lustrator
  obowiązany jest powiadomić zarządzającego lustrację
 • 3c) W spółdzielni mieszkaniowej nie mogą przeprowadzać lustracji
  członkowie lustrowanej spółdzielni oraz lustratorzy zamieszkali
  w jej zasobach lub wynajmujący lokal
 • 3d) Do przeprowadzenia lustracji nie powinny być wyznaczane
  osoby powiązane z lustrowaną spółdzielnią umowami zlecenia
  czy umowami o dzieło przez ostatnie dziesięć lat.

4. Do przeprowadzenia lustracji problemowej wyznacza się lustratora
również wg terytorialnego zakresu działania.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów podjętej
większością 2/3 głosów.

§ 49

Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych
ustawą.

§ 50

Uchwały organów Związku podawane są niezwłocznie po ich podjęciu
zrzeszonym spółdzielniom do wiadomości w formie pisemnej.

§51

Teka jednolity Statutu sporządza i podpisuje Zarząd Związku.

Statut do pobrania w formacie pdf