REGULAMIN
Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach

Załącznik nr 2
do uchwały RN nr 8/2008
z dnia 08.09.2008 r.

 

 

§1

Zgodnie z § 31 statutu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach regulamin określa tryb pracy i podział czynności
pomiędzy członkami Zarządu Związku.

§2
 1. Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi prezes oraz jego zastępca, który zastępuje prezesa
  podczas nieobecności.
 3. Do zakresu działania Zarządu Związku należą wszystkie sprawy wyszczególnione
  w § 27 ust. 1-11 statutu, a także inne związane z zarządzaniem Związkiem,
  w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz uchwałami Zjazdu
  Delegatów i Rady Nadzorczej Związku.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach, w głosowaniu jawnym.
  Sprawy, w których nie podjęto decyzji z powodu równej ilości głosów, rozpatruje
  się ponownie na następnym posiedzeniu. Jeżeli Zarząd nie podejmie decyzji
  również w trakcie następnego posiedzenia sprawa podlega rozpatrzeniu przez
  Radę Nadzorczą na najbliższym jej posiedzeniu. Decyzja Rady Nadzorczej jest
  dla Zarządu wiążąca.
 5. W sprawach pilnych decyzje mogą być podejmowane między posiedzeniami
  Zarządu, poprzez uzgodnienie decyzji pomiędzy członkami Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes. Posiedzenia Zarządu są
  protokołowane.
 7. Protokoły podpisują obaj członkowie Zarządu. Protokół podpisuje także osoba
  sporządzająca protokół.
 8. W posiedzeniach Zarządu może brać udział przewodniczący oraz inni wyznaczeni
  przez Radę Nadzorczą Związku jej członkowie, a także zaproszeni pracownicy
  Związku. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących decyzji
  podejmowanych przez Zarząd.
§3
 1. Zarząd podejmuje decyzje – uchwały kolegialnie. Decyzje te potwierdzone są
  odrębnymi pisemnymi dokumentami, we wszystkich sprawach o zasadniczym
  znaczeniu dla działalności Związku oraz w przypadkach, w których przepisy
  prawa lub statut Związku tego wymagają. Sporządzone na piśmie uchwały
  Zarządu zawierają :

  • numer kolejny w danym roku,
  • datę podjęcia,
  • określenie sprawy, której uchwala dotyczy,
  • treść,
  • termin wejścia w życie lub okres obowiązywania,
  • uzasadnienie merytoryczne i prawne oraz tryb i termin odwołania
   od uchwały, jeżeli okoliczności tego wymagają,
  • podpisy członków Zarządu złożone pod pieczęcią Zarządu.
 2. Inne decyzje, w szczególności w sprawach związanych z bieżącą działalnością
  są odnotowywane w protokołach z posiedzeń Zarządu.
§4

Ustala się następujący podział czynności pomiędzy członków Zarządu

 1. Prezes Zarządu :
  • reprezentuje Zarząd na zewnątrz Związku oraz wobec innych organów Związku,
  • wykonuje za Związek czynności z zakresu prawa pracy,
  • nadzoruje działalność biura Związku, działalność lustracyjną oraz instruktarzową i doradczą Związku w zakresie prawnym, w zakresie ekonomicznym, a także w zakresie spraw księgowo-finansowych Związku.
 2. Zastępca prezesa Zarządu do spraw szkolenia :
  • nadzoruje i kieruje działalnością szkoleniową, kulturalno-oświatową i wydawniczą Związku,
  • nadzoruje i kieruje działalnością instruktarzową i doradczą, w zakresie rozwiązań organizacyjnych, gospodarczych oraz form i metod zarządzania spółdzielniami,
  • nadzoruje i kieruje działalnością, w zakresie rozwijania współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi.
§5

Niezależnie od podziału czynności określonego w § 4 Zarząd może udzielić jednemu
z członków Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności
określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2008 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
Związku nr 8/2008.

 

Regulamin zarządu w formacie PDF