REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGIONALNEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

Uchwalony dnia 22. czerwca 2015 roku

 

 

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i stanowienia o sprawach Związku, w przypadkach określonych ustawą, postanowieniami Statutu Związku oraz uchwałami Zjazdu Delegatów.

§ 2

Sposób wyboru Rady Nadzorczej oraz długość jej kadencji określa Statut Związku.

§ 3

Do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Uchwalanie planów finansowych i programów działalności społecznej i kulturalnej Związku.
 2. Nadzór i kontrola działalności Związku poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Związek jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Związek praw jego członków,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Związku i jego członków.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku.
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 7. Składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań z wyników kontroli i oceny sprawozdań finansowych.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu lub działań dokonywanych przez Związek w interesie członka Zarządu i reprezentowania Związku przy tych czynnościach. Do reprezentowania Związku wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
 9. Uchwalanie rocznych planów lustracji.
 10. Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na jego wniosek.
 11. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Związku.
 12. Podział spółdzielni zrzeszonych w Związku na 6 zespołów terytorialnych.
 13. Podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z przepisów ustawowych, Statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów.
§ 4

Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenia przynajmniej 3 razy w roku. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady składające się z Przewodniczącego i Sekretarza zawiadamiając na piśmie członków Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.

§ 5

Prezydium Rady obowiązane jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek:

 • co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 • Zarządu Związku.

Posiedzenie Rady powinno być zwołane najpóźniej w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. W przypadku nieobecności jednego z członków Prezydium posiedzenie Rady może zwołać samodzielnie drugi członek Prezydium.

§ 6
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
 2. Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych ustalonym przez sie porządkiem obrad, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej czterech członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
 4. Na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza te głosowanie również w innych sprawach.
§ 7
 1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć członkowie Zarządu Związku.
 2. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady również inne osoby.
 3. Osoby nie będące członkami Rady biorą udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
§ 8

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz a w przypadku nieobecności jednego z nich inny członek Rady Nadzorczej.

§ 9

W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu oraz pracowników Związku informacji, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Związku. Rada Nadzorcza może również zwrócić się do spółdzielni zrzeszonych w Związku z prośbą o informacje związane z działalnością Związku.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach . Członek obowiązany jest usprawiedliwić swą nieobecność.

§ 11

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje świadczenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Związku, polegające na zwrocie kosztów podróży, w celu uczestnictwa w posiedzeniu Rady, w wysokości określonej w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 29.01.2013 r. „w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługującej pracownikowi w państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju”.

§ 12

W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej ze swej winy nie bierze udziału w posiedzeniach, Rada Nadzorcza zawiadamia o tym spółdzielnię, którą reprezentuje dany członek.

§ 13

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego kompetencje, określone niniejszym regulaminem, przysługują Sekretarzowi Rady.

§ 14

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Związku. Sekretarz Zjazdu Delegatów Przewodniczący Zjazdu Delegatów